Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések, jogválasztás.

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Van Másik Média S.R.L. (székhely: 21 Decembrie 1989 sugárút (Magyar utca) 5. szám, IV. emelet, adószáma: 45498437; cégjegyzékszáma: J12/288/2022; képviseli: Pusztay András János ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett Transtelex (https://transtelex.ro) hírportál működését saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek), azzal, hogy a Támogatás teljesítése az Adományozó részéről egyben kifejezett jogválasztásnak is minősül, mely jogválasztásra tekintettel a Felek támogatási jogviszonyával kapcsolatos minden kérdésre, így a jogviszonyra magára, valamint az összes esetlegesen keletkező igény érvényesítésére és ügyintézésére Magyarország anyagi- és eljárási jogszabályai az irányadóak és az alkalmazandóak, az esetleges jogviták eldöntésére pedig ennek megfelelően a Magyarországon hatályos, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a szerződés nyelve a magyar.

Kedvezményezett részéről a kifejezett jogválasztás a jelen ÁSZF közzétételével valósul meg.

1.2. A Kedvezményezett célja a Transtelex hírportál elindítása, működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célkitűzése, hogy hírportálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön és,

 • amelyből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan híreken keresztül meg lehet tudni, mi történik a világban;
 • amelyből széles spektrumon kínál híreket: szó van benne közéletről, gazdaságról, kultúráról, sportról, a legújabb technológiákról, tudományról is, és amiben szórakoztató, izgalmas, nagy hatású sztorikat is olvashat a közönség;
 • amelyből a különféle hatalmasságokat folytonosan ellenőrizve, kérdezve tájékoztatja a magyar társadalmat a mindannyiunk életére hatással lévő közérdekű történésekről, és ami szórakoztat is, és soha nem veszi magát a kelleténél jobban komolyan;
 • amely nem ellenzéki, nem kormánypárti, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi
  újságírói értékeket képvisel;
 • amely nem lehet kívülről befolyásolni, amibe nem lehet kívülről beleszólni, mert az újság tulajdonosi szerkezetében meghatározóak maguk a pártatlan újságírók,
  szerkesztők, akik garantálják a függetlenséget;
 • ahol abba sem avatkozik bele kívülről senki, hogy a szerkesztőség kivel dolgozik;
 • ahol kizárólag az újság szerkesztősége határozza meg a szakmai standardokat és a témaválasztást;
 • ahol annyi újságíró dolgozik, hogy nem kell válogatni, melyik fontos történésről
  számoljunk be, mert minden jelentős esemény, hír ismertetésére van elegendő ember;
 • ahol átlátható a működés, folyamatos a fejlesztés és a kommunikáció az olvasókkal.

A Kedvezményezettnek célja továbbá az is, hogy a Támogatási szerződés teljesítésének részeként tájékoztassa az Adományozót arról is, hogy milyen formában teljesíthet még Támogatást az általa választott támogatási formán kívül.

1.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: https://tamogatas.transtelex.ro (továbbiakban Honlap), a támogatási lehetőségeket a Kedvezményezett ugyancsak a Honlapon és elektronikus levél formájában jeleníti meg az Adományozó számára.

A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.5. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett bankkártya- és bankszámla adatokat közvetlenül nem gyűjt.

A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya lejárati időpontokat sem közvetlen gyűjti, ugyanakkor azokat a Barion Payment Zrt.-től is megkapja, függően attól, hogy a Támogató melyik felületet veszi igénybe.

A PayPal rendszeren keresztül teljesített Támogatások tekintetében a Kedvezményezett bankkártya-adatokat nem kap a fizetési szolgáltatótól, de a Támogatás teljesítőjének megadott nevét, elektronikus levélcímét és a támogatás sikeresen teljesített összegét a PayPal is közli a Kedvezményezett-tel.

1.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például banki átutalással, a Facebook szolgáltatás használatával, vagy bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak, vagy amely lehetőségről Kedvezményezett korábban bármilyen formában tájékoztatta az Adományozót.

2. A szerződés létrejötte.

2.1. A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója és azok Adományozó általi elfogadást követően a támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett között létrejön.

2.2. Az 1.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így a Támogatás elküldésének időpontjában a Felek között létrejön az a támogatási szerződés, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség a támogatási jogviszony létrejöttéhez.

2.3. A jelen ÁSZF elfogadásával az Adományozó kijelenti azt is, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

3. A szerződés tárgya és tartalma.

3.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében. A támogatási szerződés alapján az Adományozó az általa teljesíteni vállalt Támogatás teljesítésére köteles, mely támogatás a támogatási szerződés 2. pont szerinti létrejöttekor a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

A támogatás – Adományozó önálló választása szerint – lehet egyszeri, vagy rendszeres támogatás. Amennyiben a rendszeres támogatás online bankkártyás fizetéssel kerül teljesítésre, úgy a támogatás gyakoriságát Adományozó a Honlapon felkínált lehetőségek közül választhatja ki.

Rendszeres támogatási lehetőség választása esetén az Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Kedvezményezett által kezdeményezve történjenek, amennyiben az Adományozó online bankkártyás fizetési lehetőséget választott. A fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya adatokkal a Kedvezményezett ilyenkor sem rendelkezik, a fizetés ilyen esetben is az igénybe vett fizetési szolgáltatón keresztül történik.

A támogatási szerződés keretében a Kedvezményezett a Támogatást a jelen ÁSZF szerint használja fel és kötelezi magát egyben arra is, hogy a Felek támogatási szerződésének megszűnésétől számított 1 (egy) naptári hónap és 3 (három) naptári hónap elteltével elektronikus levél útján - támogatási felhívással - tájékoztatja az Adományozót arról, hogy milyen támogatási lehetőségekkel támogathatja tovább a Kedvezményezett munkáját, célkitűzéseit.

3.2. A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal román lej, magyar forint, vagy euró devizában, azonban bankkártyás fizetéssel való teljesítéskor a támogatási összegek és a teljesítési devizák csak azok lehetnek, mely összegekre és devizákra vonatkozóan az igénybe vett fizetési szolgáltató a Honlapon megjelenítve lehetőséget nyújt.

3.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról is. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.

3.4. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, annak dokumentálása és az Adományozó részére való elérhetővé tétele akképp történik, hogy az Adományozó által megadott adatok alapján a Kedvezményezett a Honlapon felhasználói fiókot hoz létre, mely használatával az Adományozó az egyedi támogatásait nyomon követheti, továbbá a Kedvezményezett által biztosított lehetőségek szerint és azok keretei között szüneteltetheti a Támogatási szerződés teljesítését, vagy módosíthatja a teljesítéshez használt fizetési adatokat. A felhasználói fiók a Támogatási szerződés létrejöttekor automatikusan jön létre és az Adományozó Kedvezményezetthez a [email protected] levélcímre küldött törlési kérelmének teljesítéséig, vagy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időpontig marad fenn. A támogatói fiók Adományozó által kezdeményezett törlése a Kedvezményezett általi támogatói fiókban megjelenített adatok adatkezelési jogalapját nem szüntetni meg, megszüntetheti továbbá a támogatási szerződést. 

A felhasználói fiókhoz az Adományozó akképp fér hozzá, hogy a Honlapon a támogatói fiókra utaló „Fiókom” linkre kattint, ott megadja a korábban is megadott elektronikus levélcímét, ahova a Kedvezményezett számára belépési linket küld, külön jelszó használatanélkül. A felhasználói fiók ekként bármennyi alkalommal és bármikor elérhető az Adományozó számára.

3.4.1. A PayPal-szolgáltatás útján teljesített Támogatásokkal kapcsolatban a 3.4. pontban foglaltakat az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:

 • Az Adományozó nevét és elektronikus levélcímét és a teljesített Támogatás összegét, valamint devizanemét a PayPal küldi meg a Kedvezményezett részére automatikusan a Kedvezményezett kérése hiányában is (a Kedvezményezett ezeket az adatokat a PayPal-tól nem kéri be), a felhasználói fiók az eképp megküldött adatokkal jön létre;
 • Az Adományozó a Támogatást módosítani, szüneteltetni, megszüntetni, vagy új Támogatást indítani a felhasználói fiókban nem tud;
 • Az Adományozó a felhasználói fiókjában csak a már teljesített Támogatásokat, azok esedékességét látja, továbbá azt, ha a Támogatás a PayPal-on keresztül, vagy más módon megszüntetésre került.

3.5. Fizetési módok.

3.5.1. A Támogatás teljesíthető banki átutalással a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. rendszerén keresztül, vagy online bankkártyás fizetéssel is a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül. Online bankkártyás fizetés esetén fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya-adatok a Kedvezményezetthez nem jutnak el.

A jelen alpont szerinti szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény; engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 

3.5.2. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.

4. Az adomány jogi jellege.

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

4.2. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. Adatkezelés, adatbiztonság.

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.

6.1. A támogatási szerződés minden esetben a 3.1. alpontban meghatározott utolsó tájékoztató megküldésével szűnik meg, azonban az Adományozó az Általa önkéntesen, szabad elhatározásából vállalt Támogatáson túl további támogatás nyújtására nem köteles éssemmilyen esetben nem is kötelezhető, a Támogatás és minden további támogatás teljesítése is csak lehetőség az Adományozó számára.

Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a támogatási szerződést Adományozó bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti a felhasználói fiókjában, vagy azzal, hogy a jövőben nem teljesít fizetést Kedvezményezett részére. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható, a Felek szerződése ilyen esetben is a 3.1. pontban meghatározott utolsó tájékoztató megküldésével szűnik meg, de a felmondástól számítva az Adományozó további támogatás teljesítésére nem köteles és nem is kötelezhető.

A Támogató a felhasználói fiókban megjelenített lehetőségek szerint jogosult a támogatás szüneteltetésére is. Amennyiben a Támogató szünetelést választott, úgy az általa megadott időtartam lejártát követő naptári hónapban a Támogatás levonása automatikus tovább folytatódik. A Támogató továbbá bármikor véget is vethet a szünetelésnek; ez esetben szünetelés lezárását követő naptári hónapban folytatódik a Támogatás levonása, kivéve, ha a szüneteltetés megszűnése egyben felmondásnak is minősül. A szünetelést követően a ismét a rendszeresen nyújtott Támogatás szabályai az irányadóak az Adományra, amennyiben a Támogató a rendszeres támogatás folytatását választja. A szünetelés alatt és után is változatlanul lehetőség van a Támogatás megszüntetésére.

6.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról, felelősségkorlátozás.

7.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

7.2. Az Adományozó által a támogatási jogviszonyra tekintettel, vagy azzal összefüggésben, bármilyen jogcímen támasztott igénye mindenkori és teljes maximuma a Támogatás összege lehet.

8. Adattovábbítási nyilatkozat.

Adományozó tudomásul veszi, hogy az általa választott fizetési mód türkében a megadott személyes továbbításra kerülhetnek a Barion Payment Zrt., vagy a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott támogatási mód és összeg Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linkeken tekinthető meg:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full

9. Záró rendelkezés.

9.1.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogválasztása alapján Magyarország jogszabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

Kolozsvár, 2022. január 24.

Módosítva: Kolozsvár, 2023. november 16.


Van Másik Média S.R.L.
Kedvezményezett