Adatkezelési tájékoztató

Fogalmak 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. 

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az alábbi személy minősül, azzal, hogy az Adatkezelő ajelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelési célokat egyedül határozta és határozza meg. 

CégnévVan Másik Média S.R.L.
Székhely21 Decembrie 1989 sugárút (Magyar utca) 5. sz., IV. em.
Adószám45498437
CégjegyzékszámJ12/288/2022
KépviseliPusztay András János ügyvezető önállóan; 
Adatvédelmi tisztviselőaz Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem kötelezett

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Automatizált döntéshozatal: technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül meghozott döntés. 

ÁSZF: Az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, melyek elfogadásával és alkalmazásával az Érintett, mint támogató, az Adatkezelővel, mint kedvezményezettel támogatási jogviszonyba léphet. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

Érintett: azonosított, vagy azonosítható természetesen személy, akire a személyes adat vonatkozik.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország. 

Hatóság: Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatóság; https://www.dataprotection.ro/, Bukarest, G-ral Gheorghe Magheru u. 28-30 szám, 1 szektor, 010336 Romania, +40.318.059.21
Honlap : https://tamogatas.transtelex.ro 

Infotv. :  190 /2018 számú törvény A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására irányuló intézkedésekről szóló 190/2018. a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyezése, A 363 / December 28/ 2018 az adatkezeléssel kapcsolatos magánszemélyekre vonatkozó Tv., 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

Rendezvény: Az adatkezelő által, az online vagy a fizikai térben szervezett esemény.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Tájékoztató: a jelen Adatkezelési tájékoztató. 

Támogatás: az Érintett által, az Adatkezelő javára, a Honlap használatával nyújtott vagyoni előny, a vonatkozó Adatkezelői Általános Szerződési Feltételek szerint. 

Preambulum 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására. 

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon az adatkezelés teljes időtartama alatt. 
Kiemelt figyelmet fordít továbbá az Adatkezelő a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére és az azoknak való folyamatos megfelelésnek, továbbá az érintetti joggyakorlás lehető legszélesebb kereteinek megteremtésére. 

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Honlap használatával az Adatkezelővel támogatási jogviszonyba kerülő, illetve a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek, valamint azok az egyének, akik az adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vesznek – a Tájékoztató fogalomhasználatával: az Érintettek – az Adatkezelő általi adatkezelésről olyan közérthető tájékoztatást kapjanak, mely eredményeként az adatkezelés teljes folyamata átláthatóvá válik és ez megteremti számukra érintetti joggyakorlásuk szilárd alapjait. 
Az Adatkezelő célkitűzésétől független ugyanakkor előfordulhat olyan eset, hogy az adatkezelés folyamatában változás áll be, esetleg nem várt adatvédelmi incidens következik be. Az ilyen esetekről Adatkezelő a Honlapon tájékoztatja az Érintetteket, adatvédelmi incidens esetén a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint jár el. 

Az adatkezelés során továbbá az Érintettnek kérdése, kérése merülhet fel, még annak ellenére is, hogy az adatkezelési folyamat számára átlátható. Ezen kérdések megválaszolása és kérések teljesítése prioritást képez az Adatkezelő számára, ezért az Adatkezelő az Érintett számára igyekszik a folyamatos kommunikáció lehetőségét is biztosítani, akár adatvédelmi tisztségviselője bevonásával is. 

1. Az adatkezelési folyamat egésze során érvényesülő adatkezelési alapelvek 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság. 
Az Adatkezelő az adatkezelést a releváns jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik. 

Célhoz kötöttség. 
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjti és kezeli. 

Adattakarékosság. 
Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelő raktározó jelleggel személyes adatot nem gyűjt. 

Pontosság. 
Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezeli, ennek keretében igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatok – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek. 

Korlátozott tárolhatóság. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 
Integritás és bizalmas jelleg. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Elszámoltathatóság
Az Adatkezelő az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudja. 

2. Az egyes adatkezelési tevékenységek 

Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés.

A Támogatás nyújtásakor az Érintett önkéntesen vezetéknevét és keresztnevét, vagy keresztneve helyett szintén saját döntése szerint becenevét, elektronikus levélcímét és a Támogatás módját és összegét adja meg az Adatkezelő által készített űrlapon. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő eltárolja és továbbítja az Érintett által igénybe vett fizetési szolgáltató felé, aki a Támogatás tényleges teljesítését követően, vagy a teljesítés sikertelensége esetén tájékoztatja Adatkezelőt arról, hogy az Érintett által vállalt Támogatást az Érintett ténylegesen teljesítette-e, ha igen, úgy pontosan milyen összegben és milyen időpontban, ha nem, úgy hibakódót kap az Érintett. Továbbá a Barion Payment Zrt., mint közreműködő fizetési szolgáltató az Adatkezelő kérése alapján adattovábbítással él az Adatkezelő irányába az Érintett által a teljesítéséhez, vagy legalább a teljesítés megkísérléséhez használt bankkártya lejárati idejének (év és hónap) tekintetében, amely Érintettek a rendszeres támogatási opciót választották. 

A bankkártyával, online teljesített, vagy ekképp teljesíteni szándékozott Támogatás esetén az Adatkezelő az Érintett által megadott elektronikus levélcímre tájékoztatást küld az Érintett részére a Támogatással kapcsolatos technikai információkról (Támogatás sikertelensége, Támogatás sikeres beállítása, bankkártya-lejárat, Támogatás szüneteltetésének kezdete és vége, Támogatás lemondása, Támogatás teljesítésének sikertelensége).

PayPal rendszeren keresztül teljesített Támogatások tekintetében a Kedvezményezett bankkártya-adatokat nem kap a fizetési szolgáltatótól, de a Támogatás teljesítőjének megadott nevét, elektronikus levélcímét és a támogatás sikeresen teljesített összegét a PayPal is közli a Kedvezményezett-tel.

Amennyiben az Érintett a Honlapot a Támogatás nyújtásához akképp veszi igénybe, hogy nem a Honlapon jelzett fizetési szolgáltatók igénybevételével teljesíti ténylegesen a Támogatást, hanem egyedi banki átutalással, vagy más módon, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóval is felhívja az Érintettet arra, hogy az egyedi utalás során, az utalási közleményben adja meg elektronikus levélcímét. 

Egyedi banki utalással teljesített Támogatás esetén tehát az Érintett által az egyedi banki utalás során megadott adatok közül a Támogatást teljesítő személy egyedi banki utalásban megjelölt névelőtagja, vezetékneve és keresztneve, továbbá amennyiben megadásra került az elektronikus levélcím, úgy ez a személyes adat és az teljesített Támogatás összege és a teljesítés időpontja kerül Adatkezelő által eltárolására.

A Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés keretében továbbá az Adatkezelő megküldi az Érintett részére a Felek támogatási szerződésének az ÁSZF 3.1. pontja alapján kötelezően küldendő tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, annak dokumentálása és az Érintett részére való elérhetővé tétele akképp történik, hogy az Érintett által megadott adatok alapján az Adatkezelő a Honlapon felhasználói fiókot hoz létre, mely használatával az Érintett az egyedi támogatásait nyomon követheti, továbbá az Adatkezelő által biztosított lehetőségek szerint és azok keretei között szüneteltetheti a támogatási szerződés teljesítését, vagy módosíthatja a teljesítéshez használt fizetési adatokat. A felhasználói fiók a támogatási szerződés létrejöttekor automatikusan jön létre és az Érintett Adatkezelőhöz a [email protected] levélcímre küldött törlési kérelmének teljesítéséig, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott időpontig marad fenn. A támogatói fiók Érintett által kezdeményezett törlése az Adatkezelő általi támogatói fiókban megjelenített adatok adatkezelési jogalapját nem szüntetni meg, megszüntetheti továbbá a támogatási szerződést.

A felhasználói fiókhoz az Érintett akképp fér hozzá, hogy a Honlapon a támogatói fiókra utaló „Fiókom” linkre kattint, ott megadja a korábban is megadott elektronikus levélcímét, ahova az Adatkezelő számára belépési linket küld, külön jelszó használata nélkül. A felhasználói fiók ekként bármennyi alkalommal és bármikor elérhető az Érintett számára.

3.4.1. A PayPal-szolgáltatás útján teljesített Támogatásokkal kapcsolatban a felhasználói fiókra vonatkozó szabályok az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:

 • Az Érintett nevét és elektronikus levélcímét és a teljesített Támogatás összegét, valamint devizanemét a PayPal küldi meg az Adarkezelő részére automatikusan az Adatkezelő kérése hiányában is (az Adatkezelő ezeket az adatokat a PayPal-tól nem kéri be), a felhasználói fiók az ekképp megküldött adatokkal jön létre;
 • Az Érintett a Támogatást módosítani, szüneteltetni, megszüntetni, vagy új Támogatást indítani a felhasználói fiókban nem tud;
 • Az Érintett a felhasználói fiókjában csak a már teljesített Támogatásokat, azok esedékességét látja, továbbá azt, ha a Támogatás a PayPal-on keresztül, vagy más módon megszüntetésre került.

A Honlapon az ÁSzF és a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadására való jelölődoboz bejelölése az adatkezeléshez való kifejezett és önkéntes, szabad elhatározáson és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül a jelen alcím szerinti Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés tekintetében.

Hírlevél-küldéssel és közvetlen üzletszerzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés (előzőekben és továbbiakban együttesen Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés).

A Támogatás nyújtásakor az Érintett önkéntesen vezetéknevét és keresztnevét, vagy keresztneve helyett szintén saját döntése szerint becenevét, elektronikus levélcímét és a Támogatás összegét adja meg az Adatkezelő által készített űrlapon. 

Amennyiben az Érintett a Honlapon bejelöli az erre rendszeresített jelölődobozban az Adatkezelő által végzett tevékenységre vonatkozó elektronikus hírlevél küldését is igényli, úgy az Érintett megadott személyes adatai bekerülnek az Adatkezelő azon adatbázisába, melyet az Adatkezelő elektronikus hírlevelei megküldéséhez és közvetlen üzletszerzési tevékenység gyakorlásához használ fel. A megadott személyes adatokat, valamit a Támogatás teljesítésének időpontját az Adatkezelő az elektronikus hírlevél megküldése érdekében vezetett nyilvántartásában, elkülönítve tárolja és az elektronikus hírlevélküldéssel foglalkozó adatfeldolgozójának adja át, vagy saját maga által működtetett rendszerben használja elektronikus hírlevél küldése érdekében. 

Egyedi banki utalással teljesített Támogatás esetén az Érintett azzal kerül be az Adatkezelő elektronikus hírlevél megküldéséhez használt adatbázisába, hogy az elektronikus levélcímét az utalási közleményben feltünteti. 

Az Érintettnek lehetősége van továbbá arra is, hogy a [email protected] e-mail címre küldött levelében vagy az Adatkezelő székhelyén, valamint az általa szervezett rendezvényeken rendelkezésre álló nyomtatott űrlapon kérje az Adatkezelőtől a hírlevél-küldést kötetlen formában.
Az Adatkezelő tájékoztatja egyben az Érintettet arról is, hogy bármilyen formájú hírlevél-feliratkozás esetén az Érintett neve és elektronikus levélcíme továbbításra kerülnek az Adatkezelő kizárólagos tulajdonosa, a Van Másik Kft. (székhely: Magyarország, 1022 Budapest, Bég utca 1. 2/7. e-mail: [email protected] részére, aki szintén jogosult az hírlevélküldésre és közvetlen üzletszerzési tevékenységre használni.

E körben az Adatkezelő tájékoztatja egyben az Érintettet arról is, hogy a Van Másik Kft. az átadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóval azonosan kezeli azzal az egyetlen különbséggel, hogy a hírlevél küldés tárgya és a közvetlen üzletszerzési tevékenység tárgya a Van Másik Kft. gazdasági tevékenységével kapcsolatos tény, adat, információ és felhívás lehet.

Mind a jelen alcím szerinti jelölődoboz kitöltése, mind pedig a fenti linken történt önkéntes, szabad elhatározáson és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül a jelen alcím szerinti Hírlevélküldés és közvetlen üzletszerzési tevékenység gyakorlására és az arra vonatkozó adatkezelés tekintetében mind az Adatkezelő, mind a Van Másik Kft. irányába.

Az Adatkezelő által szervezett és meghirdetett rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos adatkezelés.

Az Adatkezelő által, az online vagy fizikai térben szervezett rendezvényeken a részvétel minden esetben önkéntes alapon történik. Az Adatkezelő esetenként dönt arról, hogy az adott rendezvényt nyilvános vagy regisztrációhoz kötött. Az Adatkezelő minden esetben köteles a rendezvények meghirdetésekor felhívni a figyelmet jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmára, valamint arra, hogy az Érintettek a jelenlétükkel kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az adott rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készülhet, azt az Adatkezelő feldolgozhatja, valamint az online felületein közzéteheti az érintettek kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

3. A személyes adatok forrása 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a személyes adatok forrásának a névelőtag, vezetéknév, keresztnév, vagy amennyiben az Érintett keresztnév helyett becenevet ad meg, úgy a becenév és az elektronikus levélcím tekintetében közvetlenül az Érintett, míg a ténylegesen teljesített Támogatás összege és a teljesítés napja tekintetében a személyes adatnak az Adatkezelő irányába közvetlen forrása a fizetési rendszer működtetője, vagy az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát működtető hitelintézet, tekintettel, hogy ezen, utóbbi adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az Érintettől kapja a fizetési és utalási rendszerek sajátosságai okán. 

Abban az esetben, ha a Támogatást közös bankszámláról, vagy közös, esetleg társkártyáról teljesítik, és így az Adatkezelőhöz több névelőtag, vezeték- és keresztnév, vagy több elektronikus levélcím kerül, Adatkezelő az Érintett ellenkező jelzéséig vélelmezi, hogy a személyes megadásakor minden Érintett jelen volt és adatait minden Érintett saját maga személyesen adta meg a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek ismeretében, valamint a kitöltött jelölődobozok kitöltése is minden Érintett akaratával történt meg. 
Amennyiben egy személyként azonosítható névhez több elektronikus levélcím kerül megadásra, az Adatkezelő az összes megadott elektronikus levélcímet az Érintett elektronikus levélcímének tekinti. 

Amennyiben több személyként azonosítható, több névhez egy vagy több elektronikus levélcím kerül megadásra, úgy az elektronikus levélcímeket a személyként azonosítható nevekkel azonos sorrendben rendeli hozzá az Adatkezelő az Érintetthez. 

Abban az esetben, ha valamely személy más Érintett személyes adatát adja meg a sajátjaként, de ezt nem jelzi és erről ekképp Adatkezelő nem értesül, úgy az Adatkezelő a tényleges Érintett jelentkezéséig vélelmezi, hogy a személyes adat forrása az Érintett és az Érintett a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal egyetért, ezen vélelem megdőlésének napján pedig visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő a személyes adatokat rendszereiből. A jelen bekezdés szerinti vélelem elsősorban az Érintett által írásban, legalább elektronikus levél útján küldött üzenettel dönthető meg. 

Abban az esetben, ha valamely személy – kivéve a fizetési szolgáltatókat és az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát vezető hitelintézetet – más Érintett adatait úgy adja meg, hogy jelzi, hogy ekképp az adat forrása nem az Érintett, úgy az így megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem tárolja, ilyen adaton adatkezelést nem végez, azokat késedelem nélkül, a jelen bekezdés szerinti körülmény észlelésének napján visszavonhatatlanul törli rendszereiből. 
Az Adatkezelő egyben tájékoztatja az Érintettet, arról, hogy a jelen Tájékoztató Érintett részéről való elfogadása, az Érintett részéről nyilatkozatnak minősül arra vonatkozóan, hogy 16. életévét betöltötte, vagy amennyiben 16. életévét nem töltötte be, úgy a Tájékoztató elfogadására vonatkozóan törvényes képviselője hozzájárulásával rendelkezik. 

Egyedi banki átutalás esetén a forrásszámla számának az Adatkezelő irányába közvetlen személyes adatforrásnak az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát vezető hitelintézet minősül, aki a forrásszámla adatát a vonatkozó jogszabályok szerint közli az Adatkezelővel a Támogatás banki paraméterei alapján, a Támogatás beérkezését követően (számlakivonat). 
Azon Érintettek bankkártya lejárati ideje (év és hónap) tekintetében, amely Érintettek Támogatást teljesítettek, vagy támogatást kíséreltek meg teljesíteni és a jelen Adatkezelési tájékoztatót elfogadták a Barion Payment Zrt. adatközléssel él.

Az Adatkezelő egyben tájékoztatja az Érintettet, hogy a jelzett személyes adatainak megadása (kivéve egyedi banki átutalással teljesített Támogatás esetén a forrásszámla száma) az ÁSZF-ben szabályozott támogatási szerződés megkötésének előfeltételét képezi. Amennyiben az Érintett a jelzett személyes adatokat nem adja meg és a jelen Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el a Honlapon erre rendszeresített jelölőablak kitöltésével, úgy támogatási szerződés nem köthető az Érintettel.

Rendezvényen való részvétel esetén a személyes adatok forrását az Érintett fizikai jelenléte képezi.

4. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések célját. 

Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelésRendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelőnek a Támogatás teljesítésével összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése.
A fentiek szerint az Adatkezelőhöz került bankkártya-lejárati adatok kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő előzetesen, elektronikus levél útján, értesíteni tudja az Érintettet kártyájának időbeli lejáratáról, így az Érintett új bankkártya használatával a Támogatást bankkártya-lejárati időt követően is folyósítani tudja, amennyiben támogatási szándéka fennáll. 
Az Adatkezelő a bankkártya lejáratára való figyelmeztetést a lejáratot megelőző hónap első naptári napja és a lejárati hónap utolsó naptári napja között maximum 3 (három) alkalommal küldi meg. 
A támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés körében a név, az e-mail cím, valamint a Támogatás teljesítésének dátuma vagy a támogatás sikertelen teljesítési dátuma vonatkozásában az is az adatkezelés célját képezi az Adatkezelő részéről, hogy az Adatkezelő az egyszer már Támogatást próbált teljesíteni, vagy Támogatást teljesített Érintettek irányába figyelemfelhívással tudjon élni a tekintetben, hogy az Adatkezelő továbbra is támogatható, az Érintett számára továbbra is támogatást teljesíthet.
A Felek támogatási szerződésének háttérszabályait képező ÁSZF 3.1. pontjában vállalt kötelezettség teljesítése.
Az Adatkezelő által meghatározott tartalmú tájékoztató jellegű és közvetlen üzletszerzést szolgáló hírlevelek Érintettek részére való megküldése.Az adatkezelő által szervezett rendezvényekről való tájékoztatás, online tartalomszolgáltatás, a nyilvánosság tájékoztatása.

5. Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések jogalapjait. 

Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelésRendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogalapját a IV.I. alpont szerinti esetben a GDPR 6. cikk (1) c) pontja képezi, azaz, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettséget teljesíteni tudja. 
Az adatkezelés jogalapját a fentiek szerint a IV.II. alpont szerinti esetben a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi, azaz az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett akképp ad meg, hogy a Honlapon a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadására rendszeresített jelölődobozba jelöléssel él és ekképp a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadja. 
E körben Adatkezelő, már itt is kifejezetten tájékoztatja az Érintettet, hogy ekképp a bankkártya lejárati idő kezelése körében is megadott hozzájárulását, az Adatkezelőhöz címzett, bármilyen formában, alaki kötöttségek, indokolás és jogkövetkezmény alkalmazása nélkül visszavonhatja, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása, a visszavonás hatályosulását megelőző adatkezelésre nincs hatással. Adatkezelő egyben tájékoztatja az Érintettet arról is, hogy a bankkártya lejárati idő kezelésére vonatkozóan megadott hozzájárulását az Érintett önállóan, csak a bankkártya lejárati időre vonatkozóan is gyakorolhatja, fenntartva hozzájárulását a hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában. Az általánosságban visszavont hozzájárulás minden olyan adatkezelői adatkezelést megszüntet, amelynek jogalapja az Érintett hozzájárulása volt. 
A támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés körében a név, az e-mail cím, valamint a Támogatás sikertelen és sikeres teljesítési időpontja - amennyiben a Támogatás teljesítése sikertelen volt - vonatkozásában az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) a), másodlagosan pedig a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, azaz az Érintett fentiek szerint megadott hozzájárulása, másodlagosan pedig az Adatkezelő azon jogos érdeke képezi, hogy működéséhez forrást teremtsen a jövőben is az által, hogy a Támogatás sikertelenségének tényéről az Érintettet tájékoztatja.
A támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés körében az Érintett nevének, e-mail címének és az általa sikeresen teljesített Támogatás teljesítésének az időpontja tekintetében továbbá a a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja is adatkezelési jogalapnak minősül, mivel az ÁSZF 3.1. pontja az Adatkezelőt tájékoztatásra kötelezi.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi, azaz az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett akképp ad meg, hogy a Honlapon az e célból rendszeresített jelölődobozba jelöléssel él, vagy amennyiben egyedi banki utalással teljesíti a Támogatást, úgy elektronikus levélcímét az utalási közleménybe beírja. 

Emellett a [email protected] e-mail címre küldött levelében vagy az Adatkezelő székhelyén, valamint az általa szervezett rendezvényeken rendelkezésre álló nyomtatott űrlap kitöltésével is kérheti az Adatkezelőtől a hírlevél-küldést kötetlen formában.


E körben Adatkezelő, már itt is kifejezetten tájékoztatja az Érintettet, hogy a megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett, bármilyen formában, alaki kötöttségek, indokolás és jogkövetkezmény alkalmazása nélkül visszavonhatja, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása, a visszavonás hatályosulását megelőző adatkezelésre nincs hatással. Az általánosságban visszavont hozzájárulás minden olyan adatkezelői adatkezelést megszűntet, amelynek jogalapja az Érintett hozzájárulása volt.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi, azaz az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a rendezvényen való  önkéntes jelenlétével ad meg.

6. A gyűjtött személyes adatok kategóriái 

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az általa gyűjtött személyes adatok kategóriáit. 

Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés
 • névelőtag;
 • vezetéknév;
 • keresztnév, vagy ha ehelyett az Érintett becenevét adja meg, úgy becenév;
 • elektronikus levélcím (e-mail cím);
 • támogatási összeg és devizanem– teljesítési időponttal;
 • a Támogatás sikertelenségének ténye
 • egyedi banki átutalás esetén a forrásszámla száma.
 • a Támogatás teljesítéséhez, vagy a teljesítés megkísérléséhez az Érintett által regisztrált bankkártya lejárati ideje (év és hónap).
 • a Támogatás - fentebb meghatározott technikai részletei

PayPal rendszeren keresztül teljesített Támogatások tekintetében a Kedvezményezett bankkártya-adatokat nem kap a fizetési szolgáltatótól, de a Támogatás teljesítőjének megadott nevét, elektronikus levélcímét és a támogatás sikeresen teljesített összegét a PayPal is közli a Kedvezményezett-tel.
E körben az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy azért tartja szükségesnek mind a név, mind az elektronikus levélcím kezelését is, mert a két személyes adatot szükség esetén egymással verifikálni tudja és így az Érintett, mint Támogató személye vélhetően azonosítható lesz, különösen abban az esetben, ha a Támogató keresztneve helyett becenevet ad meg, vagy nevének megadását hibásan teszi meg, esetleg mellőzi azt. 
Tájékoztatja továbbá az Adatkezelő a rendszeres támogatást nyújtó Érintettet arról is, hogy a Támogatás nyújtásához regisztrált bankkártya lejárati idejének beszerzését azért tartja szükségesnek, hogy a lejárati időre a rendszeres támogatást nyújtó Érintett figyelmét fel tudja hívni, aki így új bankkártyájának külön regisztrációjával a Támogatást a bankkártya lejárati idejét követően is nyújtani tudja, amennyiben támogatási szándéka változatlanul fennáll. 

 • névelőtag;
 • vezetéknév; keresztnév, vagy ha ehelyett az Érintett becenevét adja meg, úgy becenév;
 • elektronikus levélcím (e-mail cím);
 • támogatás teljesítésének időpontja.


E körben tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet, hogy azért tartja szükségesnek a Támogatás teljesítésének időpontját is kezelni, mert esetileg meghatározott idő elteltével az Adatkezelő ismételten támogatásra tudja felhívni az Érintetett, akinek elképzelhető, hogy támogatási hajlandósága az idő múlásával ismételten megjelenik.

 • A rendezvényen önkéntesen részt vevő Érintettről készült kép-, hang- és videófelvétel

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy más adatot akkor sem gyűjt vagy tárol, ha ilyen adatot az Érintett bármilyen formában megad, vagy annak tárolását akár kifejezetten kéri. A fenti táblázatokban nem szereplő adat tárolása csak és kizárólag átmeneti jelleggel, a visszavonhatatlan törlés érdekében történhet, azzal, hogy a visszavonhatatlan adattörlés legkésőbb az Adatkezelővel való közléstől számított 24 órán belül megtörténik az Érintett külön értesítése nélkül. 

Adatkezelő egyben kifejezett tájékoztatással él arról is, hogy – a fentiekkel egyezően – amennyiben a Támogatás teljesítése fizetési szolgáltató igénybevételével és bankkártya használatával történik, úgy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem nevesített bankkártya-adatot, azaz a bankkártya lejárati idején (év, hónap) kívüli bármilyen bankkártya-adatot, vagy forrásszámla-adatot egyáltalán nem kezel, illetve amennyiben a Támogatás teljesítése egyedi banki átutalással történik, úgy a forrásszámla számát – annak egyéb pénzügyi adatai nélkül – csak és kizárólag bizalmasan kezeli, kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti jogi kötelezettsége teljesítéséhez kötődően. 

7. A személyes adatok címzettjei 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről készült kép-, videó- és hangfelvételek, ugyanis ezek célja az Adatkezelő online felületein való utólagos közlés, a nyilvánosság tájékoztatása.

Az Adatkezelő ezen törekvése azonban nem érintheti azt az esetet, amikor számára az Érintett személyes adatainak közlési kötelezettsége jogszabályon, vagy hatósági-, vagy bírósági rendelkezésen alapul; ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatot az érintett Harmadik féllel, az irányadó jogszabály, hatósági vagy bírósági döntés rendelkezései szerint közli és amennyiben ennek jogszabályi lehetősége fennáll az adatközlésről az Érintettet is tájékoztatja elektronikus úton. 

Az Adatkezelő továbbá jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan, az érintett, egyedi eset összes körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de meghatározott személyi körrel, amely az Adatkezelő könyvelőjéből, adótanácsadójából, jogi tanácsadójából és adatvédelmi tisztviselőjéből és pénzforgalmi jelzőszámainak vezetését végző személyekből, mint címzettekből áll. 

A fenti címzetti kört – amennyiben az érintett címzettet titoktartási kötelezettség jogszabály alapján nem terheli – az Adatkezelő írásban kötelezi a jogszerű és bizalmas adatkezelésre. 
Az adatkezelésnek címzettje lehet különösen – a jelen Adatkezelési tájékoztató szabályai szerint – a Van Másik Kft. (székhely: Magyarország, 1022 Budapest, Bég utca 1. 2/7; [email protected].)
Fentieken túlmenően az adatkezelés címzettjei lehetnek az Adatkezelő Adatfeldolgozói is. 
Az Adatfeldolgozókkal kötött szerződéseiben az Adatkezelő szintén, minden, a GDPR 28. cikke által meghatározott előírást szem előtt tart, nagy hangsúlyt fordít ennek keretében arra, hogy az Adatfeldolgozó az érintett személyes adattal adatkezelői minőségben ne rendelkezhessen, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az általa megvalósuló adatfeldolgozásról részletesen és folyamatosan tájékoztassa és az Érintett személyes adatokat bizalmasan kezelje. 

Az Adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azokat a tárgyköröket, melyekben Adatkezelő Adatfeldolgozót kíván igénybe venni, azokat önkéntesen korlátozza az alábbiak szerint. 

 • a Honlap informatikai hátterét biztosító szerver- és domain-név szolgáltató;
 • a Honlap informatikai hátterét, működését és fejlesztését biztosító gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó;
 • a Támogatás folyósítása nélkül való hírlevél feliratkozáshoz használt on-line felület üzemeltetője;
 • az elektronikus hírlevél-küldéshez használt informatikai felület szolgáltatója, akinek neve az elektronikus hírlevélben is megjelenhet;
 • a Támogatás teljesítésében közreműködő on-line fizetési szolgáltató: a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Braintree, PayPal);
 • https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 • https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full

Az Adatkezelő ezen a ponton kiemelten fontosnak tartja az Érintettek tájékoztatását arról, hogy az Adatkezelő csak és kizárólag olyan fizetési szolgáltatóval működik együtt, amelynek jogszerű működése és piaci tapasztalata, valamint elismertsége köztudomású, továbbá amely a fizetési tranzakciók adatbiztonsági követelményeit, így különösen azok titkosítását alapkövetelményként teljesíti. 

Mindennek eredményeként az Adatkezelő megítélése szerint az Érintett fizetési adatai bankkártya-használatkor a fizetési szolgáltatónál biztonságban vannak, azok bizalmas kezelése megvalósul, az jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatokon kívüli személyes adatokat az Adatkezelő a fizetési szolgáltatótól sem kapja meg. 

 • a Támogatás teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmény;
 • a Támogatások számviteli nyilvántartásában közreműködő számviteli, vagy könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó;
 • az Adatkezelő által esetlegesen használt ún. ügyfélkapcsolatkezelési rendszert nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó.

Az Adatkezelő – amennyiben ebben jogszabály, hatósági, vagy bírósági rendelkezés nem korlátozza – írásban, vagy legalább elektronikus formában küldött kérésre felvilágosítást ad az Érintett számára a személyes adataival kapcsolatban került címzettek és Adatfeldolgozók pontos személyéről és az adattovábbítás egyéb részleteiről. 

8. Harmadik országba történő adattovábbítás 

Az Adatkezelő harmadik országba az Érintett személyes adatait nem továbbítja, ilyen adattovábbítást nem is tervez. 

9. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések időtartamait. 

Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő ezen adatkezelése körében a 6. pontban jelzett személyes adatokat a Támogatás teljesítésének időpontjára is kiterjedően  készített éves beszámoló elfogadásától számított 8 (nyolc) naptári éven át tárolja; ez alapján általános szabályként rögzíthető, hogy a személyes adat nagy valószínűséggel legkésőbb a Támogatás folyósításának napját követő naptári év május 31. napjától számított 8 (nyolc) éven át áll az Adatkezelő kezelésében.

A fentiek szerint az Adatkezelőhöz került bankkártya-lejárati adatok tekintetében az adatkezelés a Támogatás nyújtásáig, vagy, ha az korábbi időpont, úgy a bankkártya érvényességi időpontjáig tart, vagy ha az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása eredményre vezet úgy legkésőbb az érintetti hozzájárulás visszavonásának az Adatkezelőhöz való beérkezése napjának vége. 

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az Adatkezelő a támogatási szerződés megszűnéséig kezel adatot, kivéve, ha az adatot valamilyen oknál fogva ennél korábbi időpontban törölni köteles. 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a jelen pont szerinti határidők utolsó napjának 24. órájának végéig kerülnek visszavonhatatlanul törlésre az Adatkezelő rendszereiből az Érintett külön értesítése nélkül. 

Az Adatkezelő ezen adatkezelése körében a 6. pontban jelzett személyes adatokat legkésőbb az érintetti hozzájárulás visszavonásának az Adatkezelőhöz való beérkezése napjának végéig kezeli.Mivel ezen adatok feldolgozása és közzététele online tartalomszolgáltatás és a nyilvánosság tájékoztatása céljából történik, az Adatkezelő azokat csak jogszabályi kötelezettség, bírósági határozat vagy etikai kétség esetén törli.

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adataival kapcsolatban sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem alkalmaz. 

11. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések tekintetében konkrétan gyakorolható érintetti jogokat a GDPR által nevesített érintetti jogok közül. 

Ezt követően az Adatkezelő az adott érintetti jognak a tartalmát is ismerteti. 

Amennyiben az Érintett érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást igényel, úgy azt az Adatkezelőnek írásban, akár elektronikus úton jelezheti azt. 

Támogatás-nyújtással kapcsolatos adatkezelés Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
  automatizált döntéshozatal alóli mentesülés joga.
 • A sikeresen teljesített Támogatás következtében Adatkezelőhöz került bankkártya-lejárati adatok tekintetében törléshez való jog – a hozzájárulás visszavonásának joga.
 • az adatkezeléssel szemben való tiltakozás joga azon adatkezelés vonatkozásában, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő forrásteremtéshez fűződő jogos érdekes képezi, azaz amikor az Adatkezelő úgy rendelkezik a személyes adattal, hogy a Támogatás teljesítése nem volt sikeres.
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog – a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • automatizált döntés alóli mentesülés joga.
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • törléshez való jog – indokolt esetben
 • az adatkezelés korlátozásához való jog – indokolt esetben
 • automatizált döntéshozatal alóli mentesülés joga;

A tájékoztatáshoz való jog tartalma 

Az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni az Érintettől történő adatgyűjtéskor: 

 • az Adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről, továbbá képviselőjéről;
 • amennyiben az Érintett a Támogatást egyedi banki utalással teljesíti, úgy az érintetti forrásszámla tekintetében, ezen személyes adat forrásának az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát vezető hitelintézet minősül, amely jelenleg a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.);
 • amennyiben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, úgy annak személyéről és elérhetőségéről;
 • az adatkezelés tervezett céljáról, jogalapjáról, címzettjeiről, az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos, úgynevezett érintetti jogairól és azok tartalmáról és arról, hogy az Érintett a Hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, vagy bírósági jogorvoslattal élhet, az az polgári peres eljárást indíthat az Adatkezelővel szemben;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződésese kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötésnek előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • alkalmaz-e az Adatkezelő automatizált döntéshozatali eljárást, beleértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatáshoz való jogát a jelen Tájékoztató megismertetésével igyekszik kimeríteni. 

A hozzáféréshez való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint ilyen adatkezelés alkalmazása esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintett erre irányuló írásbeli, vagy legalább elektronikus levélben közölt kérésére. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az előző bekezdésben bemutatott hozzáférési jog gyakorlása körében a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

A helyesbítéshez való jog. 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, figyelembe véve továbbá az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az Adatkezelő, az Érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adathelyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog”. 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy kezelte;
 • amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulására alapozott jogalappal kezelte, de az Érintett hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelőnek más adatkezelési jogalapja nem áll fenn – a hozzájárulás bármilyen formában, bármikor visszavonható indokolás nélkül;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog szabályai nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adat rendelkezésre állása.

Az Adatkezelő, az Érintett törléshez való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog. 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés ugyan jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett írásban, vagy legalább elektronikus levélben kéri azok kezelését azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely EGT-tagállam fontos közérdekéből kezelheti az Adatkezelő, eredeti adatkezelési célja szerint nem. 

Amennyiben a személyes adat kezelésének korlátozása az Érintett kérésére történt, úgy az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet. 

Az Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozásához való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adatkezelési korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az adatkezelés korlátozása a személyes adat pontosságának vitatása esetén addig tart, amíg az Adatkezelő a személyes adat pontosságát ellenőrzi, de zárolt személyes adat kezelése nem tarthat tovább, mint ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adathordozhatósághoz való jog. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben: 

 • az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy olyan szerződés teljesítése, melyben az Érintett fél (az Érintett, mint Adományozó és az Adatkezelő, mint Kedvezményezett támogatási szerződése) és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti két kritérium a hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés esetében igaz; ez az érintetti jog, így csak azon adatkezelés tekintetében gyakorolható az Érintett által. 

Az Érintett az adathordozhatósághoz való jogát akképp is gyakorolhatja, hogy az Adatkezelőtől más adatkezelő részére való közvetlen adattovábbítást kér írásban, legalább elektronikus levél útján. 

Az adathordozáshoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog érvényesülését, továbbá mások jogait és szabadságait sem. 

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesüléshez való jog. 

Az Érintett – a jelen Tájékoztató szerint – jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
A tiltakozáshoz való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az esetleges profilalkotást is (az Adatkezelő jelenleg profilalkotást nem végez). Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő az érintett személyes adatokat ezen jogalapon nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
---
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az érintetti joggyakorlás – minden érintetti jog tekintetében – díjmentes, kivéve a hozzáférési jog gyakorlásával kapcsolatban fentebb említett esetet. 

Tájékoztatja továbbá az Adatkezelő az Érintettel arról is, hogy a hozzá írásban, vagy legalább elektronikus úton beérkezett érintetti joggyakorlással kapcsolatos kérelmeket, a hozzá való beérkezéstől számított egy hónapon belül teljesíti, vagy az Adatkezelő álláspontja szerint jogosulatlan joggyakorlás esetén ugyanilyen határidőben tagadja meg a kérelem teljesítését – kivéve, ha a kérelem különös bonyolultsága okán a kérelem csak később bírálható el – ilyen esetben az Adatkezelő legkésőbb a beérkezéstől számított 2 hónapon belül határoz a teljesítésről és közli határozata eredményét az Érintettel elektronikus úton, kivéve, ha az Érintett máshogyan kéri a döntés közlését. 

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintettet arról, is, hogy – szükségtelen adatkezelési többlet nélkül – az Érintett azonosítása érdekében további ésszerű intézkedéseket tehet. 
Végül tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet, hogy érintetti jogok érvényesítésére az Érintett halálát követően az a személy jogosult, akit erre vonatkozóan az Érintett még életében meghatalmazott az Adatkezelőnél tett teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formájú meghatalmazással. Ennek hiányában az elhunyt Érintett közeli hozzátartozói jogosultak az érintetti jogok gyakorlásra, ilyen esetben az érintetti jogok az Érintett halálát követő öt éven belül gyakorolhatók. 

12. Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága 

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben. 

A Hatóság elérhetőségei a https://www.dataprotection.ro/ című honlapon érhetőek el, Bukarest, G-ral Gheorghe Magheru u. 28-30 szám, 1 szektor, 010336 Romania, +40.318.059.211.
Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást indíthat. 

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében. 

13. Záró rendelkezések 

Az Adatkezelő úgynevezett sütikre („cookie”) vonatkozó adatkezelésének részletei az alábbi címen érhetőek el: https://tamogatas.transtelex.ro/docs/cookies_hu.pdf. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. Az esetleges módosítást az Adatkezelő a Honlapon közzéteszi, a módosítás visszaható hatályú nem lehet. 

Az Adatkezelő – Adatvédelmi tisztviselőjével együtt – továbbá az Érintettek rendelkezésére áll abban az esetben is, ha az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, tekintettel arra, hogy a fentebb részletezett alapelveknek és részletszabályoknak megfelelő adatkezelés kiemelt jelentőségű az Adatkezelő számára, mivel az Érintett személyes adata számára értéket képvisel. 

A jelen Tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhet elő: 
GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 

Az Adatkezelő az Érintett kérése esetén a jelen Adatkezelési tájékoztató korábbi, kiadási dátum szerint megjelölt verzióját elektronikus levél útján díjmentes küldi meg az Érintett részére. 
Az Adatkezelő zárásképp megköszöni az Érintett idejét és figyelmét, melyet a jelen Tájékoztató olvasására fordított, egyben őszintén bízik abban, hogy a Tájékoztató hasznos volt, és az adatkezelés az Érintett számára átláthatóvá vált.

Kolozsvár, 2022. február 07.

Módosítva: Kolozsvár, 2022. szeptember 27.

Módosítva: Kolozsvár, 2023. november 16.

Módosítva: Kolozsvár, 2024. február 13.


Van Másik Média S.R.L.
Kedvezményezett